تبلیغات
دنیای کوچک من - حدیث حضرت محمد
بخوانید بخندید شادشوید

حدیث حضرت محمد

سه شنبه 6 دی 1390 12:21 ق.ظ

نویسنده : علیرضا ایل بگیان
خداوند جوانى ‌را كه‌ جوانى‌ نمى‌كند  به ‌دیده ‌تحسین‌ مى ‌نگرد. (كنز العمال)

 

2. خداوند كثافت ‌و ژولیدگى ‌را دشمن ‌دارد . (كنز العمال) 

 

3. خداوند كسى ‌را كه ‌در زندگى ‌بخیل ‌باشد و هنگام ‌مرگ ‌بخشند ه‌شود ، دشمن ‌دارد. (كنز العمال ‌)

 

4. خداوند دوست ‌دارد كه ‌وقتى ‌یكى ‌از شما كارى ‌مى ‌كند آن ‌را كامل ‌كند .

(كنز العمال ‌)

 

.5 خداوند ملایمت ‌را در همه ‌چیز دوست‌ دارد . (صحیح‌بخارى‌، كتاب‌الادب‌ )

 

6.خداوند شخص‌آسان ‌گیر نرمخو را دوست ‌دارد . (كنز العمال ‌)

 

7. خداوند دوست‌دارد كه‌میان ‌فرزندان ‌خود حتى‌در بوسیدن‌آنها به‌عدالت ‌رفتار كنید . (كنز العمال ‌)

 

.8 خداوند بنده ‌پرهیزگار بى‌نیاز گمنام ‌را دوست ‌دارد . (صحیح‌مسلم‌، كتاب‌الزهد )

 

 9.خداوند از بنده ‌مى‌ پرسد كه ‌فزونى‌ دانش‌ خود را كجا صرف‌ كرده‌اى‌، همچنانكه ‌از فزونى ‌مال‌ مى‌ پرسد.  )كنز العمال‌(

 

10. خداوند روز رستاخیز بر بیسوادان ‌چیزهایى ‌را مى‌ بخشد كه ‌بر دانشمندان ‌نمى‌بخشد . (كنز العمال‌(

 

11. خداوند گوید من ‌ناظ‌ر گمان ‌بنده ‌خویشم‌، اگر گمان ‌خوب ‌به ‌من ‌برد خوبى ‌بیند و اگر گمان ‌بد برد بدى ‌بیند. )كنز العمال‌ (

 

12. خداوند به ‌وسیله ‌صدقه ‌هفتاد قسم‌ مرگ ‌بد را دفع ‌مى‌كند. )كنز العمال‌(

 

13. خداوند دوست ‌دارد كارهایى ‌را كه ‌روا داشت ه‌انجام ‌دهند ، چنانك ه‌دوست ‌دارد از نافرمانى ‌او چشم ‌بپوشند. (نهج‌الفصاحه‌(

 

14. فرشتگان ‌بالهاى ‌خود را براى ‌طالب‌علم ‌پهن ‌مى‌كنند ، زیرا از آنچه ‌مى‌جوید رضایت‌ دارند . (سنن‌ترمذى‌، كتاب‌الدعوات‌)

 

15. وقتى‌ مرده ‌را به‌خاك ‌سپردند ، صداى ‌كفش ‌كسان ‌را كه‌از قبر وى ‌باز مى‌گردند خواهد شنید. (كنزالعمال‌)

 

16. وقتى ‌مردم ‌ستمگر را دیدند و او را از ستم ‌باز نداشتند ، بیم‌ آن‌مى ‌رود كه ‌خدا همه ‌را به ‌عذاب ‌خود مبتلا كند . (سنن‌ترمذى‌، كتاب‌الفتن‌(

 

17. بالاترین‌ دستاویزهاى‌ ایمان ‌این ‌است ‌كه ‌كسى‌ را براى‌ خدا دوست ‌دارى ‌و كسى ‌را براى ‌خدا دشمن‌ دارى . (مسند احمد ، مسند الكوفیین‌)

 

18. مؤمنان ‌باید از رنج ‌یكدیگر متألم ‌شوند ، چنانكه ‌تن ‌از رنج ‌سر متأثر مى‌شود .

(كنز العمال‌)

 

19. بدتر از همه ‌مردم‌ پیش ‌خدا روز قیامت‌، كسى‌است‌كه ‌مردم ‌از شر او بترسند .

(كنز العمال‌(

 

 .20بدتر از همه ‌مردم ‌پیش ‌خدا روز قیامت‌، كسى ‌است‌ كه ‌مردم ‌از بیم ‌بد زبانیش‌ از او حذر كنند . (صحیح‌مسلم‌، كتاب‌البر و الصله‌)

 

21. در مال ‌به ‌جز زكات ‌حقى ‌هست‌ . (سنن‌ترمذى‌، كتاب‌الزكاة‌)

 

22. اگر از ترس ‌خدا از چیزى ‌درگذرى‌، خداوند بهتر از آن ‌را به ‌تو خواهد داد .

(مسند احمد ، مسند البصریین‌(

 

 . 23جواب ‌نامه ‌مانند جواب ‌سلام ‌لازم ‌است. ‌(كنز العمال‌)

 

24. هر چیزى‌اساسى ‌دارد و اساس‌این ‌دین ‌دانش‌است ‌و یك ‌دانشمند براى ‌شیطان‌از هزارعابد بدتراست‌. (نهج‌الفصاحه‌‌(

 

.25خداوند فرشته‌اى ‌دارد كه‌هنگام ‌نماز بانگ ‌مى‌زند : آدمى ‌زادگان‌ برخیزید و آتشهایى ‌را كه ‌بر خویشتن ‌افروخته‌اید به ‌نماز خاموش ‌كنید . (كنز العمال‌‌ (

 

.26از گناهان‌ بزرگ‌ این ‌است ‌كه ‌مال ‌دیگرى ‌را بدون‌ حق‌ تصرف ‌كنند .

)كنز العمال‌(

 

.27یكى‌ از اقسام‌ اسراف ‌این ‌است‌ كه ‌هر چه ‌مى‌خواهى ‌بخورى .

)سنن‌ابن‌ماجه‌، كتاب‌الاطعمه‌)

 

.28از لوازم ‌ایمان ‌این ‌است ‌كه ‌براى‌ خشنودى‌ كسان‌، خدا را خشمگین‌نسازى ‌و بر نعمتى‌ كه ‌خدا داده ‌كسى ‌را سپاس ‌نگذارى ‌و براى ‌آن‌ چه ‌خدا نداده ‌كسى ‌را مذمت ‌نكنى ‌كه‌ روزى ‌به ‌آز حریصان ‌فزونى ‌نگیرد و به‌تنفر كسان نقصان ‌نپذیرد .(نهج‌الفصاحه‌‌)

 

29.همانا این ‌دین ‌محكم ‌است‌، پس ‌به ‌ملایمت ‌در آن ‌پیش ‌بروید .

(مسند احمد ، باقى‌مسند المكثرین‌‌)

 

30. این‌دینار و درهم‌ پیشینیان ‌شما را هلاك ‌كرد و شما را نیز هلاك ‌خواهد كرد .

(كنز العمال‌)

 

31.دلها مانند آهن‌هنگام ‌رسیدن ‌آب ‌به ‌آن ‌زنگ ‌مى‌زند ، گفتند : صیقل‌آن‌چیست‌؟

آن ‌حضرت ‌فرمود : زیادى ‌یاد مرگ ‌و خواندن ‌قرآن‌ . (كنز العمال‌‌)

 

32. هلاك ‌پیشینیان ‌شما از آنجا بود كه ‌دزد معتبر را رها مى‌كردند و دزد ضعیف ‌را مجازات ‌مى‌دادند . (صحیح‌مسلم‌، كتاب‌الحدود‌)

 

33. من‌از آنچ ه‌نمى‌دانید نگرانى ‌ندارم‌، ولى ‌باید دید آنچ ه‌را مى‌دانید چگونه ‌به‌ كار مى‌بندید .  (كنز العمال‌)

 

34.آدمى ‌زاد پیر مى‌شود و دو چیز از او جوان ‌مى‌شود : حرص‌مال ‌و حرص‌عمر .

(كنز العمال‌)

 

35. هنگامیكه‌آیه‌ تطهیر ( آیه‌از سوره‌احزاب‌) در خانه ‌ام‌سلمه ‌بر پیامبر اكرم‌( ص‌) نازل ‌شد آن ‌حضرت‌، فاطمه ‌زهرا ( س‌) و حسن ‌و حسین‌( ع‌) را خواندند . پس‌آنها را به‌ عبایى ‌پوشاندند در حالیكه‌على‌( ع‌) هم ‌پشت‌سر آن‌ حضرت ‌قرار داشت‌. پس ‌او را هم‌ به‌آن‌عبا پوشاند . سپس‌فرمود : " بارالها ایشان ‌اهل ‌بیت ‌منند ، پس‌پلیدى ‌را از آنان ‌ببر و آنها را پاك ‌گردان‌ " .

ام ‌سلمه ‌كه ‌درهمان ‌نزدیكى ‌بود ، سؤال‌ كرد : یا رسول ‌الله ‌آیا من‌هم ‌در زمره‌ اهل ‌بیت‌مى‌باشم‌؟ حضرت ‌فرمودند : " شما جایگاه‌ مخصوص‌ خود را دارید و شما در خیر و سلامتى ‌هستید " .

(سنن‌ترمذى‌، كتاب‌تفسیر القرآن‌)

 

36. نخستین‌ چیزى ‌كه ‌به‌ حساب ‌انسان‌ مى‌رسند ، نماز است‌ .

(سنن‌نسائى‌، كتاب‌تحریم‌الدم‌)

 

37.حضرت‌ مهدى‌( عج‌) از خاندان ‌من ‌و از فرزندان ‌فاطمه‌( س‌) است‌ .

(سنن‌ابى‌داود ، كتاب‌المهدى‌)

 

.38قبل ‌از برپایى ‌قیامت‌، دنیا آكنده‌از ظ‌لم ‌و ستم‌ خواهد شد ، سپس ‌مردى‌ از خاندان ‌من ‌قیام ‌نموده ‌و دنیا را پر از عدل ‌و داد خواهد كرد . (مسند احمد ، باقى‌مسند المكثرین‌)

 

39.از قرض ‌بپرهیزید كه ‌غم‌ شب‌ و ذلت ‌روز است‌ . (كنز العمال‌)

 

40. از مدح‌كردن ‌بپرهیزید كه ‌مانند سربریدن ‌است
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -